Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Suvarnabhumi Geriatric Home Care
สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารที่ประกอบด้วยนักธุรกิจ นักวิชาการด้านการบริหารโรงพยาบาล และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจในธุรกิจการให้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นต่อการพัฒนาความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานบริการที่มีมาตรฐานในปัจจุบันยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้บริหารจึงพัฒนาสุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ (Suvarnabhumi Geriatric Home Care) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองของความต้องการ ดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญได้แก่ พัฒนาให้เป็นสถาบันดูแลผู้สูงอายุ สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ตลอดจนพนักงาน ข้าราชการที่เกษียณอายุ ที่ขาดคนดูแล ให้มีสุขภาพดี ทั้งกาย และ จิตใจตามวิถีไทย เป็นกันเอง ดูแลเสมือนญาติ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยทีมงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

การบริการและค่าบริการ

รายละเอียดค่าบริการ

- ราคาบริการเริ่มต้น 24,500 บาทต่อเดือน (ห้องรวม)
- บริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน (Day Care Services) วันละ 1,200 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้องพัก
- การบริการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุช่วงสั้นๆที่ต้องเดินทางไปทำธุริกิจที่จำเป็นในระยะเวลา1-7วัน หรือมากกว่า
- ค่าบริการประกอบด้วย เป็นค่าห้องพัก เสื้อผ้า ค่าอาหาร (อาหารหลักวันละ 3 มื้อ อาหารว่า 2 มื้อ) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้สูงอายุ ค่าตรวจประเมินสุขภาพโดยพยาบาล (วันละครั้ง) พบแพทย์อาทิตยละครั้ง
- ค่าบริการนี้ไม่รวมการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้แก่ การทำแผล ฉีดยา ให้ยา ให้อาหารทางสายยาง นวดแผนไทยและไทยประยุกต์ รถรับส่งกรณีฉุกเฉิน พาไปตามนัดของแพทย์ฯ อุปกรณ์ที่ทางการแพทย์ เช่น สายให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ผ้าแพมเพลิด

การบริการอื่นๆ

ดูแลผู้สูงอายุ

• ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้
• ผู้สูงอายุ ที่ฟื้นฟูสุขภาพ
• ผู้ป่วยพักพื้น จากการป่วย
• ผู้ป่วยพักพื้น หลังผ่าตัด
• ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
• ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
• ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ

บริการต่าง ๆ

• เฝ้าไข้รายวัน/รายเดือน
• ที่บ้าน และโรงพยาบาล
• ทำความสะอาดร่างกายและแผล
• ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
• ผู้ป่วยให้ออกซิเจน
• ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
• ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ

บริการเสริมพิเศษ

• บริการพาผู้สูงอายุ นอกสถานที่
• พาไปพบแพทย์ / ธุระกรรม
• ส่งพนักงานไปดูแลนอกสถานที่
• บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ กลับเยี่ยมบ้าน

บริการบำบัด

• ทำกายภาพ บำบัด หลักผ่าตัด
• ทำกายภาพ สำหรับผู้สูงอายุ
• ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
• ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

มาตรฐานของเรา

1. มาตรฐานสถานประกอบการ
- ความปลอดภัย
- ความหนาแน่นของพื้นที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
- บุคลากร (อัตรากำลังต่อผู้รับบริการ)
- เครื่องมือที่มีความพร้อมให้บริการ

2. มาตรฐานด้านความปลอดภัย
- บุคลากรต้องผ่านการอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)
- อาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- พฤติกรรมสุขภาพที่ปลอดภัย

3. มาตรฐานการบริการ
- บุคลากรต้องผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ
- ต้องจบหลักสูตรสาธารณะสุขศาสตร์ ที่ผ่านการศึกษาผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นพฤติกรรมศาสตร์และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

เป้าหมายของเรา

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดูแลเสมือนคนในครอบครัว ให้บริการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามความต้องการ

ผู้รับบริการ

• ผู้สูงอายุที่ลูกหลาน ญาติ ไม่มีเวลาดูแล
• ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น
• ผู้ที่ต้องการพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

ติดต่อเรา

บริษัท สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด
(Suvarnabhumi Geriatric Home Care)
68/28 ม.11 ซอยไอยรา 5/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี